پیکسل سنجاقی

چاپ پیکسل

پیکسل سنجاقی از جمله خریدهای همیشگی مجموعه های تبلیغاتی است و این نشان از محبوب بودن این قطعه ی کوچک است. پیکسل ها در واقع نوعی بج (Badge) هستند که به اشکال مختلف دایره و مستطیل و مربع تولید می شوند. البته اکثریت افراد پیکسل را با همان شکل دایره ای اش می شناسند. بسته […]